Đóng
11
9
10

NASBA là gì?

NASBA là gì?

Nucleic Acid Sequence-Based Amplification (NASBA) là một kỹ thuật khuếch đại đẳng nhiệt dựa trên sự phiên mã thiết kế đặc biệt cho khuếch đại DNA hoặc RNA mạch đơn. Kỹ thuật này được giới thiệu bởi Compton lần đầu vào năm 1991 và được thực hiện ở nhiệt độ 41oC. Hoạt động dựa trên hoạt tính phiên mã ngược để khuếch đại, phương pháp đặc biệt thích hợp cho RNA như mRNA, rRNA, tmRNA và RNA tổng số. Tuy nhiên, hạn chế của NASBA là không thể khuếch đại DNA mạch đôi do không có bước biến tính. NASBA sử dụng hai mồi đặc hiệu RNA mục tiêu và ba enzyme gồm avian myeloblastosis virus reverse transcriptase, T7 DNA-dependent RNA polymerase (DdRp) và RNase H. Để khuếch đại, quy trình thực hiện NASBA cần bước ủ ở 65oC để biến tính mục tiêu trước khi cho enzyme vào. Ở giai đoạn khởi đầu, một mồi xuôi đặc hiệu (P1), có trình tự 5’ tương ứng với promoter của T7 DdRp, lai với bất cứ trình tự RNA hiện diện trong mẫu và được khuếch đại bởi reverse transcriptase. Sau đó, sợi RNA của cấu trúc RNA:DNA heteroduplex được phân hủy bởi RNase H tạo thành DNA mạch đơn. Trình tự mồi ngược đặc hiệu (P2) lai với sợi DNA mạch đơn này được kéo dài bởi reverse transcriptase và hình thành trình tự DNA mạch đôi bao gồm trình tự mục tiêu và một T7 promoter. Sau đó, T7 DdRp sản xuất nhiều phân tử RNA mà bổ sung với trình tự RNA mục tiêu gốc. Ở pha khuếch đại, mỗi RNA mới được tổng hợp có thể được sao chép, dẫn đến sự khuếch đại của RNA bổ sung với mục tiêu (Hình 1).

Picture2

RNA mạch đơn được phát hiện sử dụng quy trình phát hiện dựa trên lại với mẫu dò đặc hiệu trình tự. Những phương pháp đó bao gồm điện hóa học phát quang, dòng chảy miễn dịch và điện hóa.

Tài liệu tham khảo

1. Zanoli L. M. et al. (2012), “Isothermal amplification methods for the detection of nucleic acids in microfluidic devices, Biosensors. 3 (1),pp.18-43.

16/01/2018

Sinh học phân tử Related
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì không?

  • Chat ngay