Đóng
11
9
10

Kiểm nghiệm Virio Cholerae và Virio Parahaemolyticus

Kiểm nghiệm Virio Cholerae và Virio Parahaemolyticus

(Tham chiếu theo sổ tay phân tích vi sinh FDA , ấn bản lần 8, năm 1995)

1. Nguyên tắc

Virio Cholerae và Virio parahaemolyticus được nuôi ủ trong môi trường lỏng chọn lọc. từ đây dịch khuẩn được cấy chuyền sang môi trường rắn chọn lọc những khuẩn lạc giống Virio Cholerae và Virio parahaemolyticus được thử nghiệm bằng các phản ứng sinh hóa.

2. Môi trường và thiết bị

– Thạch Thiosulphate citrate Bile salt sucrose (TCBS agar)

– Peptone kiềm chứa 1% NaCl (APW)

– TSA + 1 ,5 %NaCl

– Tủ ấm 37±10C

3. Quy trình

  • Tăng sinh: Cân vô trùng 25 g mẫu thuỷ sản vào một túi PE đã vô trùng. Cắt các mẫu lớn thành các mảnh nhỏ rồi thêm 225 ml nước pepton kiềm APW. Dập mẫu 2 phút, ủ ở 37±10C trong 6 giờ và 16-24 giờ
  • Phân lập và đọc kết quả: từ môi trường tăng sinh cấy ria vào môi trường TCBS thạch ủ ở 37,0 ± 1,00C trong 18 – 24 giờ.
  • Trên môi trường TCBS thạch khuẩn lạc V. cholerae tròn, lớn có đường kính 2-3mm hơi dẹt, màu vàng (do vi khuẩn lên men sacaroza), ở giữa đậm và có viền mờ xung quanh. parahaemolyticustròn, lớn có đường kính 3-4mm , màu xanh dương

4. Thử nghiệm sinh hóa

– Khuẩn lạc nghi ngờ trên TCBS thạch để cấy chuyển sang môi trường không chọn lọc TSA 1,5% NaCl. ủ ở nhiệt độ 37,0± 1,00C trong 18 – 24 giờ

+ Thử nghiệm sơ bộ:

Phép thử Phản ứng tiêu biểu củaVirio parahaemolyticus Phản ứng tiêu biểu củaVirio Cholerae
TSI K/A – – K/A – –
Tính di động + +
Oxydase + +
KOH + +
Tính chịu mặn0% NaCl

3% NaCl

6% NaCl

8% NaCl

10% NaCl

 

+

+

 +

+

Lên men sinh axit từSucrose

Lactose

Manitol

 

+

 +

+

ONPG +
ADH
LDC + +
Urease +

5. Báo kết quả

Phát hiện hay không phát hiện.

4

24/01/2018

Công nghệ vi sinh Related
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì không?

  • Chat ngay